Kommentar, kremasjon 2023

Begynner det å brenne under føttene?

Når det blir vanligere å velge kremasjon framfor kistebegravelse, tror jeg antallet kremasjoner vil øke raskt. Nå velger halvparten av Norges befolkning denne gravferdsformen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens mening.

Dette blir en større og større utfordring for norske myndigheter. Så lenge ingen er pålagt ansvar for kremasjon, blir denne gravferdsformen stemoderlig behandlet.

Nederst i artikkelen er det lagt inn en grafisk fremstilling av antallet døde og kremasjoner de siste tjue årene. (Fra 2004 – 2023).

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har nylig offentliggjort fjorårets kremasjonsstatistikk.

Tallene viser, på nasjonalt nivå, en stabil økning fra 47,9 prosent i 2022 til 49,6 prosent i 2023. (Medregnet tall fra alle krematorier). Samtidig peker tallene mot en urovekkende trend som krever oppmerksomhet fra myndighetene.

For å få oversikten over utviklingen for kremasjon, må vi trekke noen lange linjer tilbake i tid. Grav24 har tatt for seg de tjue siste årene (2004 – 2023).

2004 – 2013

I 2004 var den nasjonale kremasjonsprosenten fra kirkegårdskonsulenten (nå Statsforvalteren) på 33 prosent. Antall kremasjoner var 13 494. I 2013 økte den til 38 prosent med 15 725 kremasjoner.

Antall kremasjoner og kremasjonsprosent 2004 – 2023

Årstall Antall kremasjoner Kremasjonsprosent
200413 49433
201315 72538
201415 64139
20232172849,6

Kilder: Kirkegårdskonsulenten (2004 - 2011), Gravplassrådgiveren (2012 – 2019), Statsforvalteren (2020 – ) og Grav24 (Inkl. Røros krematorium i 2023)

Ti år senere (2023) nådde vi 49,6 prosent kremasjon, og endte i 2023 med 21 728 kremasjoner.

Antallet kremasjoner øker raskt

Denne økningen av kremasjon bør være gjenstand for ettertanke. Jeg tror mange ser seg blind på den nasjonale kremasjonsprosenten. Den stiger jevnt og trutt med en prosent eller to i året.

Men, lokalt kan økningen være mye større, siden flere områder vil ha nådd så høyt det er mulig å komme med cirka 80 prosent kremasjonsandel. Noen steder er markedet «mettet», men andre steder kan oppleve kraftig vekst.

Her er vi ved kjernen av kremasjon som gravferdsform i Norge. 

I den siste tiårs-perioden økte antallet kremasjoner fra 15 641 til 21 728. Antallet kremasjoner økte med 39 prosent på ti år. Altså langt mer enn en årlig økning på cirka 1 – 2 prosent kremasjonsandel kan synes å antyde.

Grav24 beregnet i fjor (2023) gjenværende kapasitet på krematoriefronten. Tallene vi fikk viste at Norge hadde en merkapasitet på vel 5 800 kremasjoner. (Tall innhentet fra krematoriene med utgangspunkt normal arbeidstid).

Legger vi merkapasiteten på 5 800 kremasjoner til grunn, samt antar at kremasjon som gravferdsform vil øke i samme takt som de siste årene, betyr det at gravplassmyndigheter over det ganske land vil stå ovenfor en stor utfordring.

2014 – 2023

Ser vi på antallet kremasjoner i tiårsperioden 2014 (15 641) og 2023 (21 728), ble det ble kremert 6 087 flere i fjor enn i 2014. Denne økningen tilsvarer dagens restkapasiteten.

Dette bør bekymre myndighetene. Når tar de inn over seg disse utfordringene?

Min spådom er at det tar mindre enn ti år før dagens merkapasitet er brent opp. 

Synspunkter på kremasjon i Norge?

Ta kontakt med redaksjonen i Grav24.
Telefon: 91 88 75 75
E-post 

Hva skjer da? Kan vi komme i en situasjon der man må si nei til kremasjon på grunn av kapasitetsmessige utfordringer?

Kostnadene ved bygging av nye anlegg beløper seg til mange titalls millioner kroner. Ni krematorier kan ikke utføre mer enn 200 kremasjoner årlig. Flere av disse står i fare for å bli lagt ned.

Med stadig høyere tempo i økningen av kremasjon, kan det være snakk om bare få år før vi når kapasitetsgrensen.

Samtidig utfordres vi av en eldrebølge som for alvor skyller inn over landet. 

Flere dør. 

Noe som også vil påvirke antallet kremasjoner.

Inneværende år (2024) passerer vi sannsynligvis milepælen med over 50 prosent kremasjonsandel.

Vi får aldri 100 prosent kremasjon, men i flere år har våre naboland Sverige og Danmark hatt godt over 80 prosent kremasjonsandel. 

Døde i Norge, 2004 - 2023
Døde i Norge, 2004 - 2023
Kremasjon i Norge, 2004 - 2023
Kremasjon i Norge, 2004 - 2023
Powered by Labrador CMS