Grav24 - vilkår og betingelser

Vilkår og bruksbetingelser GRAV24.no

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Din avtalepart er Grav24 AS (organisasjonsnummer 929 714 997 mva), Ishallveien 24, 4021 Stavanger. Telefon: 91 88 75 75. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for abonnement er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Abonnement og betaling

Grav24 tilbyr et betalt abonnementsprodukt. Grav24 tilbyr betaling med Vipps og via faktura for bedriftskunder. Det er Grav24s betalingspartnere som er ansvarlige for kredittkortinformasjon og transaksjonene. Transaksjonene foregår trygt og sikkert og alle betalingspartnere benytter kryptering (SSL) ved utførelse av transaksjonene. Det påløper ikke noen andre kostnader fra Grav24 enn det som fremkommer tydelig ved kjøp. Grav24 forbeholder seg retten til å endre priser med 14 dagers varsel. Varsel kan sendes på SMS eller e-post. Her brukes informasjon fra Min Konto. Grav24 forbeholder seg retten til å endre eller legge ned tjenester når som helst. Ved kjøp av kombinasjonsprodukter eller kjøp på rabatterte priser vil Grav24 justere prisen automatisk dersom forutsetningen for de rabatterte prisene faller bort. Et abonnement løper til du selv sier det opp. Det vil løpe ut etter den perioden du sier opp i. Det er ingen bindingstid på abonnementet. Du sier opp abonnementet selv på “Min Side” eller du kan henvende deg til GRAV24 via abo@grav24.no.

6. Levering og risiko

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har bestilt abonnement på nettmagasinet GRAV24.no. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

7. Brukeropplysninger

Tilgang til lukkede tjenester hos Grav24.no som krever betaling krever innlogging og en registrering av brukerkonto. Grav24 AS vil samle inn informasjon om betalingshistorikk fra tjenester solgt av Grav24. Grav24 vil behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler. For de som allerede har registrert en konto hos oss vil vi i noen tilfeller kreve ekstra informasjon for å få tilgang til våre abonnenter. Eksempel på slik informasjon er personalia, mobilnummer, kredittkort og utløpsdato. For å få tilgang til våre abonnement må du ha fylt 15 år. Informasjonen du legger inn må være korrekt. Ved bytte av kort, adresse eller andre endringer på profilen er du selv ansvarlig for å holde informasjonen hos oss oppdatert.

8. Angrerett

Du vil motta angrerettskjema per e-post. Angrerettskjema gir deg opplysninger om angrerettloven, blant annet vilkårene og fremgangsmåten for, samt virkningen av å benytte angreretten. Angreretten gjelder kun ved private kjøp.

9. Mangel ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

10. Varighet og oppsigelse:

Avtalen er løpende og løper til en part sier opp avtalen. En oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig til kundesenteret eller avsluttes på “Min Side”. Ved misbruk eller mistanke om misbruk av tjenesten eller vilkårene for bruk kan Grav24 umiddelbart og uten varsel midlertidig stenge eller avslutte abonnementet.

11. Reklamasjon

Ved reklamasjon skal henvendelsen rettes så raskt som mulig og senest innen to måneder. Grav24 har da ansvar for retting og utbedring av feil. Dersom retting og utbedring av feil ikke skjer innen rimelig tid kan du kreve å få forlenget avtaleperioden tilsvarende lengden på utfallet. Erstatningsansvaret gjelder kun ved forbrukerkjøp med mindre feilen er forsettlig fra Grav24s side. Feil og mangler som skyldes streik, lockout eller andre force majeure utenfor Grav24 sin kontroll, gir ikke krav på erstatning.

12. Endring av vilkår:

Grav24 kan endre vilkår for bruk med 14 dagers varsel. Her benyttes e-post eller SMS til kontaktinformasjon som er ført opp under “Min Side”.

13. Bruk av tjenesten:

Et abonnement er til personlig bruk med mindre annet er avtalt. Det er ikke tillatt å videreformidle eller tilgjengeliggjøre stoff fra Grav24.no. Alt materiale på Grav24.no er beskyttet av gjeldende regler og lover om opphavsrett. Utskrift til personlig bruk er tillatt. Tjenesten forutsetter at cookies er slått på. Uten cookies kan deler eller hele tjenesten bli utilgjengelig.

14. Generelle vilkår

Grav24s produkter er tilgjengelige på internett og bruk forutsetter tilgang til internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Grav24 påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten. Grav24 AS forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

15. Personvern:

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

16. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. (Se pkt. 11) Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no . Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr .

17. Kundeservice

Alle henvendelser rettes til abo@Grav24.no .

Firmainformasjon: Grav24 AS

Ishallveien 24 4021 Stavanger

Organisasjonsnummer 929 714 997 mva.

Stavanger 10. oktober 2022.

Powered by Labrador CMS