Vestfold krematorium
Vestfold krematorium påtar seg leiekremasjon. Her koster det 10.000 kroner for en kremasjon.

80 millioner kroner i kremasjonsavgift

Nye tall viser at norske krematorier i 2022 innkrevde nesten 80 millioner kroner i kremasjonsavgift.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

– Kremasjonsavgiften bør fjernes. Avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i Hovedorganisasjonen KA er klar på at det er organisasjonens uttalte holdning til denne avgiften. Denne avgiften belastes enten de etterlatte og/eller kommunen de bor i.

Marit Brandt Lågøyr, avdelingsdirektør i hovedorganisasjonen KA
Hovedorganisasjonen KA mener at kremasjonsavgiften bør fjernes. – Det likestiller livssyn og religioner som har ulik begravelsespraktis, sier Marit Brandt Lågøyr, avdelingsdirektør i hovedorganisasjonen KA.

– Vi er enig med «Lik og likskap»-utvalget som i 2014 foreslo at kremasjonsavgiften bør fjernes, fortsetter Brandt Lågøyr.

– Dette er prinsipielt viktig fordi det likestiller livssyn og religioner som har ulik begravelsespraksis. I tillegg vil det bidra til at flere velger kremasjon, noe som igjen fører til en mer bærekraftig sektor, sier hun.

Grav24 har gjort en henvendelse til alle krematorier i Norge, med spørsmål om kremasjonsavgiften.

Dette er et komplekst og innfløkt tema. De fleste kommunene med eget krematorium, belaster ikke egne innbyggere for avgift. Men, fem av 25 krematorier gjør det.

Forskjellig kremasjonsavgift for leiekremasjon

Kommunene opererer med forskjellig kremasjonsavgift når de utfører leiekremasjon (kremasjon av utenbygds døde) for en annen kommune.

Gravplassloven om kremasjonsavgift

§ 10. Kremasjon

For kremasjon kan det kreves avgift.

Lavest avgift har Røros med kr 4.500,-, mens Vestfold krematorium IKS (ligger i Sandefjord kommune) har en sats på kr 10.000,-.

Noen steder er summen inkludert både urne og frakt, mens andre opererer med egne satser også for dette.

Det finnes per i dag ingen standardsats for kremasjon i Norge. Det er opp til kommunestyret å vedta slike satser.

Det trenger ikke følge selvkostprinsippet. Noe som er i henhold til Gravplassloven § 10.

Kremasjonsavgift: 80 millioner kroner

Flere variabler kan gi feilmargin i tallene.

Avdød bosatt i en kommune med et krematorium, kan ha blitt kremert et annet sted. Avtaler krematorier i mellom, for eksempel ved lengre driftsstans og/eller rehabilitering av krematoriet, kan påvirke avgiften.

Kremasjon, Alfaset krematorium
Alfaset krematorium kremerte i fjor 557 avdøde fra utenbygdsboende. Her finnes også en ovn tilpasset «store størrelser».

Ved å summere beløpet for kremasjonsavgift for utenbygds kremerte, pluss kremasjonsavgift for innenbygds kremerte i fem kommuner, kommer vi opp i nesten 80 millioner kroner i kremasjonsavgift på nasjonalt nivå.

En mer bærekraftig sektor

– En fjerning av kremasjonsavgiften stimulerer til at flere velger kremasjon, noe som igjen fører til en mer bærekraftig sektor, fortsetter Brandt Lågøyr i KA.

Kremasjon resulterer i at graver kan gjenbrukes på en mer effektiv måte og åpner for gjenbruk også der det har vist seg at jordsmonnet ikke er egnet for kistegravlegging.

– Dette sparer samfunnet for ressurser og betyr i praksis at areal blir bevart til andre formål. Ofte er det da snakk om verdifull matjord, sier hun.

Kremasjonsavgift/kostnader i Norge

Kremerte i alt Kremerte tilhørende i kommune med eget krematorium Antall kremerte utenfor kommuner med eget krematorium Kremasjonsavgift, utenbygds Kremasjonsavgift, innenbygds, samlet Kostnad leiekremasjon
Oslo3 8063 2495577 402,000,004 122 914,00
Stavanger8974404575 800,000,002 650 600,00
Kristiansund *591801215 600,000,000,00
Ålesund7713184534 650,000,002 106 450,00
Bodø3681701987 090,000,001 403 820,00
Narvik152103495 900,000,00289 100,00
Halden15114655 300,00408 800,0026 500,00
Sarpsborg1 5033301 1736 970,000,008 175 810,00
Drammen1 3126296837 520,000,005 136 160,00
Ringerike200262627 300,000,00466 240,00
Bærum1 4107976136 418,002 276 232,003 934 234,00
Lillestrøm1 3553889676 164,000,005 960 588,00
Kongsvinger196110866 500,00385 000,00559 000,00
Gjøvik1 6091881 4215 750,000,008 170 750,00
Sandefjord, IKS **1 4621 12833410 000,0014 620 000,00
Skien4562162407 690,000,001 845 600,00
Tinn9241515 500,00102 500,00280 500,00
Kristiansand7623324307 000,000,003 010 000,00
Bergen2 3971 6797185 038,000,003 617 284,00
Ullensvang/Odda199571424 900,000,00695 800,00
Trondheim1 7879937946 978,000,005 540 532,00
Steinkjer200159416 000,00397 500,00246 000,00
Røros12545804 500,000,00360 000,00
Tromsø4402352057 200,000,001 476 000,00
Harstad202931096 500,000,00708 500,00
Gj.snittlig kremasjonsavgift alle krematorier i Norge
SUM21 91112 2889 9896 386,803 570 032,0075 402 382,0078 972 414,00

Kilder: Tall innhentet fra alle krematoriene i Norge. I totalsummen nederst til høyre, er det tatt med kostnad leiekremasjon + kremasjonsavgift fra fem kommuner som også belaster egne innbyggere med avgift. * Kristiansund er her medregnet i tallene for Ålesund. ** Sandefjord: IKS (interkommunalt selskap) opererer med en kremasjonspris som er kr 10.000 per kremasjon. Kommunene som eier selskapet (Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik) belaster sine innbyggere med forskjellig kremasjonsavgift. Differansen ivaretar den enkelte kommune. Totalkostnaden er korrekt.

Nøkkelen ligger hos politikerne

Adgangen til å kreve kremasjonsavgift er hjemlet i loven.

– Her er det politikerne som har nøkkelen. Statsråd Kjersti Toppe uttalte til Vårt Land i fjor at kommunesektoren må kompenseres økonomisk dersom de ikke lenger skal få kreve avgift ved kremasjon, sier Brandt Lågøyr.

KA er positive til dette og minner om at mange kommuner etter hvert vil spare betydelige beløp på økt kremasjonsandel.

– Da trenger de ikke å utvide gravplasskapasiteten like mye som de er nødt til ved en fortsatt like høy andel kistegravlegginger, avslutter Marit Brandt Lågøyr i KA.

Kilder:
Statsforvalteren, Kremasjonsstatistikk 2022
Hovedorganisasjonen KA
Norske krematorier
Begravelsesbyråer

Powered by Labrador CMS