Stortingsrepresentant Grunde Almeland, Venstre, leder Familie- og kulturkomitéen
Stortingsrepresentant Grunde Almeland, Venstre, leder av Familie- og kulturkomitéen

Forventer at statsråden kommer med forslag til økt krematoriekapasitet

– Jeg forventer at statsråd Kjersti Toppe kommer på banen med forslag om økt kapasitet, sier leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (V).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

(NB: Etter at denne artikkelen ble publisert, torsdag 22. juni, vedtok kommunestyret i Ringerike å utsette saken om nedleggelse av Ringerike krematorium.)

  • Antall kremasjoner i Norge øker
  • Flere krematorier står i fare for å legges ned
  • Færre krematorier får samfunnsøkonomiske konsekvenser

– Ansvaret ligger hos barne- og familieministeren, slår Almeland fast. – Vi ser at stadig flere velger kremasjon. I tillegg har det årlige antallet dødsfall økt i 2022, og vil trolig fortsette å øke i tiden fremover, sier Almeland.

Ledig kapasitet på landsbasis er oppgitt til å ligge på i underkant av 6.000 kremasjoner.

– Da sier det seg selv at det ikke vil ta lang tid før kapasiteten er sprengt, sier Grunde Almeland, og gjentar at her må statsråden komme på banen.

Fra Barne- og familiedepartementet opplyses det imidlertid følgende:

– Barne og familiedepartementet (BFD) er kjent med SSBs befolkningsframskrivinger som viser at vi i Norge over tid trolig vil trenge større krematoriekapasitet.

Gravplassene er et lokalt ansvar, men det er ikke lovpålagt å bygge krematorium. Regelendringer og økonomiske konsekvenser må utredes nærmere. Det er ingen konkrete utredningsplaner satt i gang nå, skriver BFD i en e-post til grav24.no.

Antall døde, kremerte og kremasjonsprosent i Kongsvingerregionen

Kommune Døde Kremerte Kremasjonsprosent
Grue792329,1
Åsnes1134338,1
Våler602338,3
Sør-Odal622133,9
Nord-Odal661827,3
Eidskog892528,1
Kongsvinger21711050,7
SUM68626338

Kilde: Statsforvalteren. Sum kremasjonsprosent er gjennomsnitt for kommunene i denne oppstillingen.

Store ringvirkninger å legge ned krematoriet

Kommunestyret i Kongsvinger rettet søkelyset på krematoriet i sitt møte torsdag 15. juni 2023.

I Kongsvinger er det mulig å kremere inntil 200 personer i året. Per i dag er det ingen renselinje slik at kapasiteten ikke kan økes. De inviterer nå omkringliggende kommuner til et spleiselag slik at krematoriet kan øke kapasiteten.

En eventuell nedleggelse av krematoriet i Kongsvinger, vil få store konsekvenser. Bare merkostnaden ved båretransport ved kremasjon kan beløpe seg til rundt to millioner kroner. (Basert på 263 kremasjoner i 2022).

I 2022 utbetalte NAV 217 millioner kroner i transportstøtte for å frakte lik i Norge.

Når NAV gir transportstøtte, er dette ringvirkninger politikerne ikke ser.

For Kongsvinger-regionen sin del må avdøde kjøres til nærmeste krematorium som er Stalsberghagen i Lillestrøm (160 km t/r) eller Alfaset i Oslo (172 km t/r).

– Merkostnaden i transportstøtte utløses av avstanden mellom krematoriet i Kongsvinger og Stalsberghagen i Lillestrøm. Når vi legger sammen kilometergodtgjørelse og 2,5 timers ekstra arbeid for byrået, utgjør én slik båretransport vel 6.000 kroner.

Daglig leder i begravelsesbyrået Kordahl & Toverud som holder til på Flisa.

I tillegg kommer vi gjerne midt i rushet inn og ut fra Lillestrøm, slik at det fort går enda mer tid, sier daglig leder Tore Huuse Øwre i begravelsesbyrået Kordahl & Toverud som holder til på Flisa.

Ønsker å etablere et kommunalt oppgavefellesskap

Kongsvinger ønsker et samarbeid med omkringliggende kommuner, for å styrke og opprettholde krematoriedriften i regionen. De gjorde et vedtak torsdag 15. juni 2023, der kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette en prosess for å avklare om dagens krematorium kan utvides med nytt rensetrinn.

Dette ønsker de å gjøre gjennom etableringen av et kommunalt oppgavefellesskap. For regionen samt omkringliggende kommuner. Selskapet skal ivareta finansieringen av et utvidet Kongsvinger krematorium.

Kommunestyret ber også kommunedirektøren om å redegjøre for muligheten for vannkremering i Kongsvinger, med bakgrunn i at dette er en svært miljøvennlig metode.

Trondheim vil satse på vannkremasjon

Fra kirkevergekontoret i Kongsvinger får Grav24 opplyst at de fra 1. juni har sluttet å ta i mot kremasjoner fra utenbygds kommuner. Det betyr at nærmeste krematorium for de resterende kommunene i regionen er Stalsberghagen i Lillestrøm eller Alfaset i Oslo.

Nedlegging på Ringerike?

Kommunestyret i Ringerike skal torsdag 22. juni 2023, avgjøre om krematoriedriften i Hønefoss skal legges ned.

Kommunedirektør Tore Isaksen foreslår å legge ned hele virksomheten.

Han skriver at det vil være økonomisk mest gunstig å ikke bygge nytt krematorium. Ringerike har allerede spurt omkringliggende krematorier om de kan håndtere kister fra Ringerike. Svaret fra Gjøvik og Bærum er at de har utfordringer med kapasiteten og ikke har mulighet til å kremere kister fra Ringerike. I Oslo og Drammen er det imidlertid foreløpig kapasitet.

Powered by Labrador CMS